Shanty Box Guitars > Flying "V"

Flying "V"
________
Flying "V"
________
Sink strainer
2016